Skip links

Sme viac ako náhradné diely

Zásady ochrany osobných údajov - Kamerový systém

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť informácie ohľadom spracovávania osobných údajov kamerovým systémom vo Zvolenskej a Košickej pobočke podľa článku 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Správca osobných údajov:
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
Stráž 3, 960 01, Zvolen
IČO: 43880533
DIČ: 2022495101
IČ DPH: SK2022495
Spločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka číslo: 14022/S
E-mail: info@autotechna.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Spracúvané osobné údaje:
Pri návšteve pobočky vo Zvolene a Košiciach sa spracúva obrazový záznam v monitorovaných priestoroch.

Účely spracovania osobných údajov:
Účelom spracovania osobných údajov je záujem Prevádzkovateľa na bezpečnosti firemných priestorov a ochrana života, zdravia a majetku v priestoroch  Zvolenskej a Košickej pobočky v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré zahŕňa aj kontrolu opatrení súvisiacich so zhromažďovaním osobných údajov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
Kamerový systém zabezpečuje ochranu a bezpečnosť monitorovaných priestorov a zároveň slúži na účely uplatnenia právnej zodpovednosti.
Kamerový systém používame za účelom ochrany života, zdravia a majetku a účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti.
Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo na ochranu oprávnených záujmov tretích osôb.

Pravidlá sprístupnenia osobných údajov iným subjektom:
Vaše osobné údaje sú zdieľané iba v prípade nevyhnutnom na naplnenie zákonných dôvodov. V takom prípade môžu byť údaje poskytnuté : orgánom činným v trestnom konaní, štátnym úradom, súdom, alebo iným štátnym orgánom

Dĺžka spracovania osobných údajov:
Kamerový záznam je v našom systéme uchovávaný po dobu 15dní.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov a ich uplatnenie:
V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva:

  • právo na prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu poskytnutých osobných údajov
  • právo na vymazanie a odvolanie súhlasu na spracovanie poskytnutých osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracovania poskytnutých osobných údajov
  • právo na prenosnosť poskytnutých osobných údajov
  • právo namietať proti spracovaniu poskytnutých osobných údajov
  • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Právo na prístup/opravu/vymazanie/obmedzenie/presnosť/namietanie: Tieto práva si môžete uplatniť na e-mailovej adrese info@autotechna.sk,  kde na základe Vašej požiadavky bude následne situácia riešená danou úpravou osobných údajov.

Právo na podanie sťažnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov:  Ak sa domnievate že sú Vaše osobné údaje spracovávané neprávom, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Budeme radi, ak sa najprv obrátite na nás na e-mailovej adrese info@autotechna.sk, kde určite vzniknutú situáciu vyriešime k Vašej spokojnosti.

Return to top of page